Trả lời:

Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 quy định các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ như sau:

“1. NLĐ đi làm nghĩa vụ quân sự.

 5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.”

Điều 33 Bộ luật Lao động 2012 quy định việc nhận lại NLĐ hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ như sau:

“Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn HĐLĐ đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, NLĐ phải có mặt tại nơi làm việc và NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác”.

Như vậy khi bạn đi làm nghĩa vụ quân sự theo quy định thì HĐLĐ đã ký giữa bạn với Công ty thuộc trường hợp được tạm hoãn. Nếu bạn có mặt đúng thời gian quy định trên thì NSDLĐ phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Tuy nhiên, căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động 2012: NLĐ có nghĩa vụ phải “b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của NSDLĐ;”. Trong trường hợp nội quy công ty bạn có quy định thủ tục đối với các trường hợp tạm hoãn HĐLĐ thì khi tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn cần tuân thủ.

Ngoài ra, bạn cần chú ý về thời hạn HĐLĐ của bạn đã ký với NSDLĐ trước đây thuộc loại HĐLĐ mùa vụ, HĐLĐ theo công việc hay HĐLĐ xác định thời hạn. Nếu HĐLĐ của bạn kết thúc trước hoặc tại thời điểm bạn tham gia nghĩa vụ quân sự thì việc công ty không nhận bạn trở lại làm việc là phù hợp quy định theo khoản 1 điều 36 BLLĐ 2012.