Vị trí, chức năng nhiệm vụ các phòng, ban

Thứ hai - 05/12/2011 20:03 Đã xem: 2318
I. PHÃ’NG Nọ˜I Vọ¤
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Cư Jút, có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phưọng, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng. 
Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân Huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của cán bộ công chức thuộc Phòng:
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ được quy định tại Nghị định 14/2008/Nđ-CP ngày 04/02/2008 về việc sắp xếp lại các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Phòng Nội vụ huyện Cư Jút phân công nhiệm vụ cụ thể trong số cán bộ công chức hiện có thuộc Phòng như sau:
2.1 Ông Nguyễn Mạnh Thưọng - Trưởng phòng:
- Điều hành và chịu trách nhiệm chung về mọi họat động của Phòng; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, biên chế lao động, quản lý tài chính, tài sản của cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ công chức huyện; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn huyện, công tác thi đua khen thưởng.
- Theo dõi thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan Phòng Nội vụ.
     - Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng các chương trình, kế họach thuộc lĩnh vực công tác nội vụ.
2.2 Ông Trần Văn Hai - Phó Trưởng Phòng:
- Trực tiếp phụ trách cán bộ, công chức cấp xã, công tác tôn giáo, công tác xây dựng chính quyền địa phương và công tác cải cách hành chính.
 - Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm của Phòng và các báo cáo chuyên đề về công tác tôn giáo, công tác xây dựng chính quyền địa phương và công tác cải cách hành chính.
- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác tôn giáo, công tác xây dựng chính quyền địa phương và công tác cải cách hành chính.
2.3 Bà Đinh Thị Khương - Phó trưởng phòng:
Trực tiếp phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội, bộ phận một cửa.
Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm của Phòng và các báo cáo chuyên đề về công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội
- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội.
2.4 Bà Trịnh Thị Diệu Thuý - Chuyên viên
- Giúp Phó trưởng phòng thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn thư và lưu trữ phòng.
- Trực tiếp theo dõi công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của cơ quan, kiêm thủ quỹ cơ quan.
2.5 Bà Trần Thị Hoà - Cán sự:
Theo dõi quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, xây dựng đơn vị có nếp sống văn minh; theo dõi thi đua trong cơ quan. Phụ trách Kế toán theo dõi quản lý kinh phí, tài sản của cơ quan.
2.6 Ông đỗ Văn Khơi - Chuyên viên:
- Giúp Trưởng phòng giải quyết các công việc cụ thể về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, theo dõi công tác tuyển dụng và thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức cấp huyện và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
- Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực được phân công.
2.7 Ông Lê Trọng Tấn - Chuyên viên:
- Giúp Trưởng phòng giải quyết các công việc cụ thể về công tác thi đua khen thưởng.
- Theo dõi tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.
- Giúp Trưởng phòng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
- Theo dõi, tổng hợp và tham mưu giải quyết các công việc về cải cách hành chính.
- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực được phân công.
2.8 ÔngTrần Quang Thạch - Chuyên viên:
- Giúp Phó trưởng phòng theo dõi, tổng hợp và giải quyết một số công việc cụ thể về công tác tôn giáo.
- Giúp Phó trưởng phòng giải quyết các công việc cụ thể về công tác xây dựng chính quyền cơ sở, quản lý biên chế và thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương đối với cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã;
- Theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, thị trấn.
- Trực tiếp theo dõi, quản lý địa giới hành chính huyện, xã.
- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực được phân công.
2.9 Bà Trần Thị Hoan - Chuyên viên:
- Giúp phó trưởng phòng theo dõi, tổng hợp và giải quyết một số công việc cụ thể về tiếp nhận, trả hồ sơ bộ phận một cửa.
- Phụ trách tổng hợp báo cáo tuần, quý, năm công tác của phòng.
 
Các số điện thoại liên lạc: 05013.883.717
Số Fax:                           05013.883.717          
 Email:    phongnoivuhuyencujut@yahoo.com
 
 
II. Văn phòng HđND & UBND:
I. Vị trí, chức năng:
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện (viết tắt là Văn phòng HđND và UBND huyện) là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện.
2. Văn phòng HđND và UBND huyện có chức năng giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của các phòng, ban (sau đây gọi chung là các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện), Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã); tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở địa phương; tổ chức các hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.
3. Văn phòng HđND và UBND huyện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Trình Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan có liên quan, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sau khi được phê duyệt.
Giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện điều phối hoạt động phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong xây dựng và kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện với Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.
2. Thu thập và xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan cấp tỉnh và Huyện ủy theo quy định.
Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị các báo cáo, đề án của ủy ban nhân dân huyện để trình Thưọng trực Hội đồng nhân dân huyện và báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; báo cáo với Huyện ủy.
Có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, cơ quan có liên quan và Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, của Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.
3. Trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành các nghị quyết và trình ủy ban nhân dân huyện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HđND và UBND huyện.
4. Chủ trì soạn thảo các đề án, kế hoạch dự thảo văn bản theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. đề xuất với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện những đề án, kế hoạch, chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý (sau đây gọi chung là đề án) cần giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã soạn thảo, chuẩn bị các nội dung được phân công phụ trách; tham gia ý kiến các nội dung trong quá trình soạn thảo đề án đó.
Tham mưu, đề xuất xử lý các công việc thưọng xuyên thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.
5. Có ý kiến thẩm tra độc lập về tính phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện với chính sách và quy định của Trung ương, tỉnh đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan chuyên môn, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã trước khi trình Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.
Trong trường hợp đề án chưa bảo đảm được yêu cầu về nội dung, tính hợp pháp, trình tự quy trình, thủ tục theo quy chế, quy định của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HđND và UBND huyện đề nghị cơ quan chủ đề án bổ sung, hoàn chỉnh thêm. Nếu đề nghị đó không được cơ quan chủ đề án nhất trí thì Văn phòng HđND và UBND huyện báo cáo Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.
6. Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện trình ủy ban nhân dân huyện về công tác nhân sự của Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã.
7. Tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện, quy chế phối hợp công tác giữa ủy ban nhân dân với Thưọng trực Hội đồng nhân dân huyện, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể cấp huyện.
Giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thưọng trực Huyện ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức của tỉnh đóng trên địa bàn.
8. Tổ chức công bố, truyền đạt các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã; báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo đó có hiệu quả.
9. quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; công tác công văn, giấy tọ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính Nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện.
Phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện hàng năm; thẩm định trình Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, của các ngành, các cấp để kiến nghị Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bọ, bãi bọ những văn bản chồng chéo, trái pháp luật, trái quy định của Nhà nước, không còn phù hợp với thực tế.
10. Thực hiện công bố các văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo tỉnh.
11. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo công tác hiện đại hóa nền hành chính của địa phương. Trình ủy ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HđND và UBND huyện.
12. Hướng dẫn Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về thủ tục hành chính trong xử lý công việc và quản lý công văn, giấy tọ trong các cơ quan hành chính Nhà nước trong huyện.
13. Giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.
Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HđND và UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.
14. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; theo dõi và tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, quản lý tình hình thực hiện quy chế hội họp các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc huyện; bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các tổ chức có liên quan theo quy định của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện.
Chuẩn bị các báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện; biên tập và quản lý hồ sơ, biên bản các phiên họp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các cuộc họp và làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.
Giúp Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện các hoạt động lễ tân, tiếp khách, đối ngoại đúng với pháp luật của Nhà nước.
15. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng HđND và UBND huyện.
16. quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao.
 
 
III. PHÃ’NG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯọœNG
 1. Vị trí và chức năng
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân huyện, có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường và biển.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi ủy ban nhân dân huyện ban hành.
2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; đồng thời thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã trình UBND huyện phê duyệt.
3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện.
4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện theo phân cấp của ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn huyện.
5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; phối hợp các ngành liên quan thực hiện công tác bồi thưọng về đất, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.
7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Uọ· ban nhân dân xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.
8. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.
9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của ủy ban nhân dân huyện.
10. Giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.
13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở các xã, thị trấn.
14. quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kọ· luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uọ· ban nhân dân huyện.
15. quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uọ· ban nhân dân huyện.
16. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uọ· ban nhân dân huyện giao.
 
 
IV. PHÃ’NG CÔNG THƯÆ NG
 1/ Chức năng:
Phòng Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc; quy họach xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thóat nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông, vận tải, an tòan giao thông và khoa học và công nghệ.
2/ Nhiệm vụ:
     2.1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy họach, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; đề án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
     2.2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện các văn bản dự thảo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện để xem xét quyết định.
     2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
     2.4. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước ngành công thương (gồm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ) trên địa bàn huyện theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Công thương, cụ thể như sau:
- Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các chính sách phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bao gồm các lĩnh vực như cơ khí; điện lực; hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mọ, chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp;
- Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; xuất nhập khẩu; thương mại điện tử;
- Giúp UBND huyện theo dõi công tác quản lý thị trường trên địa bàn huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện;
- Giúp Uọ· ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uọ· ban nhân dân huyện;
- Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương;
     2.5. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước ngành giao thông vận tải bao gồm đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và hàng không (nếu có) trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
     - Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thuọ· nội địa đang khai thác do Huyện chịu trách nhiệm quản lý;
     - Tổ chức cấp và kiểm tra giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải;
     - quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải;
     - Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; chủ trì việc tổ chức giải tọa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND huyện;
     - Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm - kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thuọ· nội địa, hàng hải, hàng không xảy ra trên địa bàn huyện;
- quản lý các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; giúp UBND huyện trong việc huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của để đầu tư xây dựng cầu, đường do huyện quản lý theo quy định của pháp luật.
2.6. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước ngành xây dựng bao gồm các lĩnh vực: xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc; quy họach xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thóat nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị), cụ thể như sau:
- Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;
- Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện việc cấp phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh;
- Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng; hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn để UBND huyện trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh;
- Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để UBND huyện trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được duyệt; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp;
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh và UBND huyện;
- Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện;
- Giúp UBND huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn huyện;
2.7. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước ngành khoa học & công nghệ trên các lĩnh vực như sau:
     - Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các chính sách phát triển ngành khoa học & công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện;
- Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện;
- quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lưọng, chất lượng, sỡ hữu trí tuệ, an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ;
- Tham mưu ủy ban nhân dân huyện lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm về kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ của địa phương trình UBND tỉnh quyết định.
     2.8. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý được giao.
     2.9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành cho UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức thuộc xã, thị trấn.
     2.10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan.
     2.11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND huyện và các sở ngành chuyên môn của tỉnh.
     2.12. Tổ chức kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và quy định của UBND huyện.
2.13. quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ khen thưởng, kọ· luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.
2.14. quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.
     2.15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 

V. PHÃ’NG NN&PTNT
1.Vị trí - Chức năng:
Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Cư Jút (viết tắt là: phòng NN&PTNT huyện Cư Jút) là cơ quan chuyên môn của UBND Huyện, trực tiếp tham mưu, giúp UBND Huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; phát triển nông thôn, kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Cư Jút.
- Phòng NN&PTNT được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định, để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
     - Kinh phí hoạt động của Phòng NN&PTNT do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
Phòng NN&PTNT chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
2. Nhiệm vụ - Quyền hạ:
Phòng NN&PTNT có các nhiệm vụ - quyền hạn chủ yếu sau đây:
2.1. Trình UBND Huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước về các ngành, lĩnh vực:
- Trồng trọt, chăn nuôi, lâm sinh, nuôi trồng thủy sản;
- quản lý - bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng và nguồn lợi thủy sản;
- Khai thác thủy sản, khai thác tận thu lâm sản và khai thác rừng trồng;
- quản lý phương tiện nghề cá;
- Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản;
- quản lý việc xây dựng tu bổ khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình phòng chống bão lụt, quản lý bảo vệ đê kè, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;
- Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề nông thôn;
- quản lý Nhà nước về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các lĩnh vực thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn.
2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các ngành, lĩnh vực quản lý của phòng NN&PTNT.
2.3. Giúp UBND Huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng NN & PTNT theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND Huyện.
2.4. Giúp UBND Huyện quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn Huyện thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của phòng NN&PTNT theo quy định của pháp luật. 
2.5. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Xã, Thị trấn về ngành, lĩnh vực quản lý của phòng NN&PTNT.
2.6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của ngành chuyên môn cấp trên.
2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND Huyện và sở NN&PTNT.
2.8. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực của phòng quản lý đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Huyện.
2.9. quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kọ· luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Huyện.
2.10.quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Huyện.
2. 11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND Huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
 
 VI. PHÃ’NG Vđ‚N HOÁ THÔNG TIN
1, VỊ TRÍ, CHọ¨C Nđ‚NG
Phòng Văn hóa và Thông tin Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút; giúp UBND huyện Cư Jút thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản; quảng cáo; các dịch vụ công cộng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện, đảm bảo sự thống nhất quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành từ Trung ương đến cơ sở.
- Phòng Văn hóa và Thông tin Cư Jút chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện Cư Jút; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.
- Phòng Văn hóa và Thông tin Cư Jút có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước huyện Cư Jút.
2. NHIọ†M Vọ¤ VÀ QUYọ€N HẠN: Phòng Văn hoá và Thông tin có những quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:
* Trên lĩnh vực Văn hoá, thể thao và Du lịch:
- Trình Uọ· ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Trình Chủ tịch Uọ· ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uọ· ban nhân dân cấp huyện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động và hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.
- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dàn đoàn kết xây dựng đọi sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
- Hướng dãn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hoá, thông tin - thể thao huyện, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.
- Giúp Uọ· ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân xã, thị trấn.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình; thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
- Thực hiên công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch Uọ· ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- quản lý tổ chức, biên chế. thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kọ· luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của Uọ· ban nhân dân huyện.
- quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uọ· quyền của Uọ· ban nhân dân huyện.
* Trên lĩnh vực Thông tin và Truyền Thông:
Trình ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.
      Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.
      Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
      Giúp ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân huyện.
      Giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
      Giúp ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.
      Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của ủy ban nhân dân huyện.
      Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
      Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
      Giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới truyền thanh - tiếp phát truyền hình, truyền thanh cơ sở.
      quản lý Nhà nước về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện các hoạt động công ích về viễn thông, internet trên địa bàn huyện theo đề án được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người có ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định của Nhà nước về Internet và giám sát các hoạt động về Internet (của doanh nghiệp, đại lý và người sử dụng Internet) nhằm hạn chế mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực của Internet.
      Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đại lý Internet.
      Lập chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện việc phổ cập kiến thức tin học, sử dụng Internet để mọi tầng lớp nhân dân có thể tiếp cận, sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Hình thành xã hội thông tin, đặc biệt là công nghệ thông tin phục vụ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
      Chủ động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức công nghệ thông tin thưọng xuyên cho cán bộ, công chức từ huyện đến xã, thị trấn nhằm đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
      Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân huyện và Sở Thông tin & Truyền thông.
      Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền và phân cấp của UBND huyện và theo quy định của pháp luật. đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông giao.
quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.
 
 
VII. PHÒNG Y TẾ:
1. VỊ TRÍ, CHọ¨C Nđ‚NG
Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
Phòng Y tế là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.
2. Quyền hạn, nhiệm vụ:
1. Trình ủy ban ban nhân dân huyện:
a) Dự thảo các quyết định, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện;
b) Tham mưu ủy ban nhân dân cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
c) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp với liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.
d) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; Dân số-kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.
3. Giúp ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân thành phố.
4. Thực hiện kiểm tra, Thanh tra và tham mưu ủy ban nhân dân huyện xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện kiểm tra, Thanh tra, tham mưu Sở Y tế và ủy ban nhân dân huyện xử lý các vi phạm pháp luật về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu Dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định.
7. Hướng dẫn ủy ban nhân dân xã - thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.
8. quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban ban nhân dân huyện.
9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.
 
 
VIII. Phòng Tư pháp:
1. VỊ TRÍ, CHọ¨C Nđ‚NG
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
2 . Nhiệm vụ - Quyền hạn của Phòng Tư pháp:
1. Trình ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.
2. Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao
3. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của ủy ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng;
b) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân huyện ban hành theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
6. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn;
b)Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, công chức chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã, thị trấn;
c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.
7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
a) Giúp ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân xã, thị trấn ban hành;
b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn và ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
8. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện.
9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được ủy ban nhân dân huyện phê duyệt;
b) Làm thưọng trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;
10. Thẩm định dự thảo quy ước của ấp, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
11. Về chứng thực:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
b) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tọ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tọ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tọ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;
c) Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.
12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn;
b) Giúp ủy ban nhân dân huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tọ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;
c) đề nghị ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi, hủy bọ những giấy tọ hộ tịch do ủy ban nhân dân xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).
13. Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:
Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;
Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
14. Giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
15. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở xã, thị trấn.
16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của ủy ban nhân dân huyện.
17. quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kọ· luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân huyện.
18. quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân huyện.
19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao
 
 
IX. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
1. Vị trí, chức năng: là cơ quan chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch
      1. Nhiệm vụ:
      1.1 Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách huyện hàng năm và 5 năm, hướng dẫn cho các đơn vị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách;
      1.2 Tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện lập, phân bổ vốn đầu tư, vốn phân cấp của Thành phố, thẩm định dự án đầu tư theo phân cấp, thẩm định quyết toán vốn đầu tư;
      1.3 Tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách huyện, xã hàng năm, hướng dẫn cho các đơn vị phân bổ dự toán theo đúng mục lục ngân sách;
      1.4 Kiểm kê, báo cáo tài sản công hàng năm, hướng dẫn cho các đơn vị kiểm kê, báo cáo, công khai mua sắm, sửa chữa tài sản bằng vốn ngân sách nhà nước;
      1.5 Tổng hợp quyết toán ngân sách huyện, xã, thẩm tra duyệt quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán;
      1.6/- Tham gia công tác các hội đồng: định giá bán đấu giá tài sản, định giá tài sản tố tụng hình sự, hội đồng đền bù các dự án ...
      2Quyền hạn:
      2.1 định kỳ, hàng năm tổ chức kiểm tra công tác quản lý thu - chi ngân sách các đơn vị dự toán ngân sách huyện, xã;
      2.2 Kiểm tra xuất toán đối với những khoản chi sai, không đúng nguyên tắc chế độ qui định của nhà nước;
      2.3 Phối hợp cùng kho bạc nhà nước huyện tạm ứng rút hạn mức kinh phí đối với các cơ quan đơn vị dự toán không thực hiện quyết toán và báo cáo quyết toán đúng qui định;
      2.4 Tham mưu ủy ban nhân dân huyện từ chối chi những khoản chi không có trong dự toán năm, không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện theo phân cấp ngân sách và không có nguồn để chi;
 
 
X. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
1. Vị trí, chức năng: là cơ quan chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công vọi nước và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công với nước và xã hội trên địa bàn  huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực được giao.
Giúp ủy ban nhân dân  huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công với nước và xã hội theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn  huyện theo phân cấp, ủy quyền..
Giúp ủy ban nhân dân  huyện tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký dạy nghề; tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động dạy nghề của các cá nhân, tổ chức theo phân cấp của ủy ban nhân dân thành phố.
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ, quỹ đền ơn đáp nghĩa.
Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với ủy ban nhân dân phưọng - xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công với nước và xã hội.
Phối hợp với các nghành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với nước và các đối tượng chính sách xã hội. tổ chức và hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn.
Tổ chức việc kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công với nước và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp ủy ban nhân dân  huyện.
Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công với nước và xã hội.
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân  huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kọ· luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân  huyện.
quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân  huyện.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân  huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
 
XI. Phòng Giáo dục và đào tạo:
          1. Vị trí, chức năng:
Phòng giáo dục và đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
2 Nhiệm vụ và quyền hạn :
 
1/ Trình ủy ban nhân dân huyện:
a/ Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động giáo dục trên địa bàn;
b/ Dự thào quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;
c/ Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo;
d/ Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm học tập cộng đồng; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của ủy ban nhân dân huyện theo qui định của pháp luật.
2/ Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chánh nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
3/ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dững nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4/ Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.
5/ hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.
6/ Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
7/ Giúp ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của ủy ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật.
8/ Phối hợp với Phòng Tài chánh- Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo và Sở tài chính.
9/ Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
10/ quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hơp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kọ· luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện (bằng văn bản).
11/ quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện.
12/ Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và đào tạo.
13/ Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.
 
 
XII. Thanh tra huyện:
Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
1. Thanh tra là cơ quan chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Thanh tra chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.
 
   
XIII. Phòng Dân tộc
1.  Vị trí và chức năng
-Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp việc UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.
- Phòng Dân tộc chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND huyện Cư Jút, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang.
- Phòng Dân tộc huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
- Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác dân tộc trên địa bàn và tổ chức triền khai thực hiện các văn bản đó sau khi được phê duyệt.
- Trình UBND huyện kế hoạch, công tác dài hạn và hàng năm về công tác dân tộc; hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt.
- Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện; công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng và các quy định của pháp luật.
- Tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới dân tộc theo quy định của pháp luật.
- Giúp UBND huyện hướng dẫn UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác dân tộc.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, thống kê, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn với UBND huyện và Ban Dân tộc tỉnh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uọ· ban nhân huyện giao theo quy định của pháp luật.
 
 

Nguồn tin: Phòng Nội vụ huyện Cư Jút

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây