ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2012.

Thứ bảy - 22/12/2012 22:51 Đã xem: 848

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Sáng ngày 21/12/2012, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2012. Tham dự Hội nghị có đồng chí Điểu K’Ré - UVDK BCHTW đảng, Chủ tịch HđND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã. đồng chí Lê Diễn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Bốn - UVTV, Phó Chủ tịch thưọng trực và đồng chí Nguyễn đức Luyện, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Sau hai ngày nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; Sở Kế hoạch-đầu tư báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013; Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2012 và dự toán năm 2013; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và sau khi nghe ý kiến kết luận của đồng chí Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị đã thống nhất cao về kết quả đạt được trong năm 2012, về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013. 
 
  UBND_12(1).jpg 
 
 
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2012; thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy tiềm năng, lợi thế để duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. đẩy mạnh việc triển khai 04 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công nhân viên và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh nên tỉnh ta đã đạt được kết quả tương đối toàn diện về tất cả các mặt kinh tế-xã hội, bảo đảm tốt công tác quốc phòng, an ninh.
 
Về nhiệm vụ năm 2013, các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh cần tập trung phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%; trong đó sản xuất nông lâm nghiệp tăng 8,96%; công nghiệp-xây dựng tăng 15,97%; thương mại, dịch vụ tăng 16,5%. Tọ· trọng của nông lâm nghiệp 54,09%; công nghiệp-xây dựng 22,82%; thương mại, dịch vụ 23,09%.
 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.560 tọ· đồng; tổng chi ngân sách địa phương 4.116 tọ·; tổng đầu tư phát triển toàn xã hội 11.700 tọ· đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 570 tr USD, nhập khẩu 29 tr USD.
 
Nhựa hóa 92% đường tỉnh, 70% đường huyện, 69% số bon, buôn có 1-2 km đường nhựa; nhu cầu tưới nước đạt 64% diện tích cây trồng; 93% số hộ được sử dụng điện, 100% thôn, bon, buôn có điện lưới quốc gia.
 
Tọ· lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 3,5% so với 2012; giải quyết việc làm cho 17.500 người, đào tạo nghề cho 15.000 người. Tọ· lệ tăng dân số tự nhiên 1,02%; tọ· lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 22,8% ; có 5,7 bác sỹ/10.000 dân; 15% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tọ· lệ tiêm chủng mở rộng đạt 90%. Có 07 trường học các cấp được công nhận trường chuẩn quốc gia; 95% số trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo. Có 78% gia đình; 60% thôn, bon, tổ dân số; 16% xã, phưọng, thị trấn; 85% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa.
 
Tập trung thực hiện chương trình xây dựng 1.140 nhà ở cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo theo Quyết định 167/Qđ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nguồn vốn huy động, đóng góp trong tỉnh.
 
Phấn đấu giảm 50% các vụ phá rừng và vi phạm lâm luật, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm, tranh chấp trong các dự án nông lâm nghiệp. Tọ· lệ che phủ rừng đạt 49%.
 
Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013, UBND tỉnh cũng như các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình công tác chủ yếu: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy tiềm năng, lợi thế để duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý.
 
Hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng, kêu gọi, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Ưu tiên phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm thúc đẩy sản xuất và nâng cao đọi sống nhân dân.
 
Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa hợp lý, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng, chỉ đạo thu ngân sách, quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả để bảo đảm cân đối ngân sách. đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, FDI. Hoàn thiện đề án cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh giai đoạn 2012-2015. Tiếp tục triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.
 
Bảo đảm thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cưọng kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn. đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội.
 
 UBND_12.jpg
 
đẩy mạnh triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội. Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tăng cưọng cải cách hành chính, tập trung chấn chỉnh, cải tiến phong cách và lề lối làm việc, tăng cưọng kọ· cương, kọ· luật hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tích cực đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực: cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, xây dựng, quản lý vốn và tài sản nhà nước.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tăng cưọng bảo đảm công tác an ninh trong tình hình mới, thực hiện tốt kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
 
Tổ chức tốt các hoạt động và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm chào mừng kọ· niệm 10 năm thành lập tỉnh Đăk Nông. Tập trung khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm đã được nêu lên trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay" gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
UBND tỉnh giao cho Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã sớm triển khai chi tiết, cụ thể các chỉ tiêu, giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013./.
M.H

Nguồn tin: daknong.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây