Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; phó bí thư huyện ủy, thị ủy, quận ủy, thành ủy thuộc tỉnh phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng (*)

Thứ ba - 29/11/2011 08:07 Đã xem: 10965
- Căn cứ Điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam; - Căn cứ Điều 13, Quy định số 51-Qđ/TW ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thưọng trực tỉnh ủy, thành ủy;

- Căn cứ Quyết định số 78-Qđ/TW ngày 21-8-2007 của BộChính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy (gọi chung là phó bí thư tỉnh ủy); phó bí thư huyện ủy, thị ủy, quận ủy, thành ủy thuộc tỉnh (gọi chung là phó bí thư huyện ủy) phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng như sau:
1. Vị trí
Phó bí thư tỉnh ủy, huyện ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng là thành viên thưọng trực cấp ủy, cùng bí thư và các phó bí thư chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của tập thể thưọng trực tỉnh ủy, huyện ủy theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về việc chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng; phối hợp chỉ đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1- Nhiệm vụ
2.1.1- Nhiệm vụ chung cùng với thưọng trực cấp ủy
Tham gia và chịu trách nhiệm về các hoạt động chỉ đạo chung của tập thể thưọng trực cấp ủy theo Điều 2, Quy định số 51-Qđ/TW ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thưọng trực tỉnh ủy, thành ủy (đối với cấp huyện được vận dụng thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư).
2.1.2- Nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh
- Chủ trì chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của ban chấp hành, ban thưọng vụ và thưọng trực cấp ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các nhiệm vụ được cấp ủy phân công phụ trách.
- Chịu trách nhiệm chính chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan tham mưu của cấp ủy để nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên.
- Chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng uọ· cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tập trung củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cưọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và cán bộ chủ chốt ở cơ sở; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy cơ sở.
- Chỉ đạo việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chỉ đạo các cơ quan của cấp uọ· tham mưu, đề xuất về công tác thi đua, khen thưởng, kọ· luật tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
- Chỉ đạo nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
2.1.3- Nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở vững mạnh
- Phối hợp với đồng chí phó bí thư thưọng trực cấp ủy trong công tác chỉ đạo hoạt động xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy bảo đảm các điều kiện để phục vụ công tác chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở; phối hợp chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị của ban chấp hành, ban thưọng vụ và các cuộc họp thưọng trực cấp ủy liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
- Phối hợp với đồng chí chủ tịch hội đồng nhân dân và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ở cơ sở; phối hợp chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, quản lý đất đai, tài chính.v.v... ở cơ sở.
2.1.4- Thực hiện một số nhiệm vụ khác
Ban chấp hành, ban thưọng vụ, thưọng trực cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy có thể phân công thêm một số nhiệm vụ khác phù hợp với vị trí là thành viên thưọng trực cấp ủy và năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác của đồng chí phó bí thư phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng.
2.2- Quyền hạn
2.2.1- Chủ trì hội nghị, phê duyệt các đề án, chương trình, kế hoạch của cấp ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng; trực tiếp chỉ đạo giải quyết những công việc liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được phân công. Những vấn đề phức tạp và vượt quá thẩm quyền thì báo cáo đồng chí bí thư cấp ủy hoặc tập thể ban chấp hành, ban thưọng vụ, thưọng trực cấp ủy xem xét, quyết định.
2.2.2- được yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong phạm vi phụ trách báo cáo, cung cấp thông tin có liên quan để chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
2.2.3- Thay mặt ban thưọng vụ ký các văn bản theo quy chế làm việc của cấp ủy và theo sự phân công của đồng chí bí thư.
3. Tổ chức thực hiện
3.1-Hướng dẫn này áp dụng ở các địa phương có chức danh phó bí thư tỉnh uọ·, huyện uọ· phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng.
3.2-Căn cứ vào Quy định số 51-Qđ/TW ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư khóa X về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thưọng trực tỉnh ủy, thành ủy và Hướng dẫn này, ban thưọng vụ, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có chức danh phó bí thư phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc cho phù hợp.
3.3-Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 29-HD/TCTW ngày 08-6-2004 của Ban Tổ chức Trung ương về nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng.
TRƯọžNG BAN
Hồ đức Việt (đã ký)
(*)Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW, ngày 27-5-2009 của Ban Tổ chức Trung ương

Nguồn tin: Website đáng Cộng sản Việt Nam

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây