Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014

Thứ sáu - 07/03/2014 20:53 Đã xem: 1892

Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 01 năm 2014

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014

Năm 2014, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn như: 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014); 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014); 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014); 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014); 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014); 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/ 2014); 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và một số ngày kỷ niệm khác;

Thực hiện Chỉ thị số 45 - CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 31 - CT/TW ngày 25/12/ 2013 của Bộ Chính trị “Về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015”; Nghị định số 145/NĐ - CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài” và Hướng dẫn số 100 - HD/BTGTW, ngày 10/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014;

Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông hướng dẫn nội dung và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2014.

- Công tác tuyên truyền cần được tổ chức triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn, sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp quốc gia:

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014);

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014 ) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014 );

- Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014);

- Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014).

Đối với các sự kiện nói trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ ban hành hướng dẫn riêng.

2. Các sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp tỉnh.

2.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014)

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên và các địa phương khác.

2.2. Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014)

- Sự hình thành, ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của tuyến đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Truyền thống và những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân các địa phương (trong đó có quân và dân tỉnh Đắk Nông) tham gia mở đường, xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

- Khai thác, giới thiệu các tài liệu lịch sử về tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại các địa phương, đơn vị, nhất là các địa phương trọng điểm, các đơn vị trực tiếp xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh; hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, Hội Cựu Thanh niên xung phong.

- Kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.3. Kỷ niệm năm tròn (năm chẵn):

Ngày thành lập, ngày giải phóng huyện, thị xã, ngày truyền thống của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm; không tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm theo tinh thần Chỉ thị số 31 - CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị; chủ động, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo và định hướng tuyên truyền.

3. Kỷ niệm ở quy mô năm lẻ các ngày lễ lớn trong năm 2014:

3.1. Tuyên truyền Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung làm rõ những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong 84 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung phản ánh lộ trình, biện pháp và kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau khi kiểm điểm Nghị quyết của các tổ chức đảng và đảng viên.

- Phát hiện và nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong các phong trào thi đua và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình còn nhiều khó khăn; động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, nêu cao ý chí và quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội… Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

3.2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ( mồng 10 tháng 3 âm lịch ):

- Nêu bật truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

- Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

3.3. Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975 - 23/3/2014) và 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014):

- Khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Ôn lại những thắng lợi to lớn của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đặc biệt nêu bật tinh thần đoàn kết, sự gắn bó keo sơn của đồng bào dân tộc thiểu số với cách mạng.

- Nêu bật những thành tựu vĩ đại của đất nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng sau 39 năm ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là đối với việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, chống các thông tin, quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

- Kết qủa giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công trong kháng chiến; phát huy nghĩa tình đồng đội, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào giải quyết hậu qủa chiến tranh…

3.4. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014 )

- Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3.5. Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

3.6. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014).

- Tuyên truyền về sự ra đời, vị trí, vai trò và sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam là giai cấp công nhân Việt Nam.

- Khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; làm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn tỉnh Đắk Nông nói riêng.

- Phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới trong công nhân, viên chức, lao động; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

3.7. Kỷ niệm 102 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912 - 2014).

- Nêu bật giá trị, ý nghĩa to lớn được nêu trong Nghị quyết số 06 - NQ/TU, ngày 22/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng “Tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên”.

- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp và qúa trình lãnh đạo phong trào đấu tranh của Anh hùng N’Trang Lơng; nêu bật những chiến thắng vang dội của anh hùng N’Trang Lơng và nghĩa quân.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ đó phát huy lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp; đồng thời đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch gây chia rẽ tình đoàn kết giữa các dân tộc.

- Tuyên truyền, giới thiệu về kết quả, tiến độ thực hiện công trình xây dựng tượng đài “N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 – 1936”; vận động kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp kinh phí xây dựng tượng đài.

3.8. Kỷ niệm 54 năm Ngày khai thông Đường hành lang Chiến lược Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (4/11/1960 - 4/11/2014).

- Thành tựu 54 năm phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia khơi thông Đường hành lang Chiến lược Bắc - Nam trên địa bàn.

- Truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của quân và dân dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đắk Nông làm nên con đường huyết mạch, nối liền Hành lang Chiến lược Bắc - Nam để phục vụ vận tải, chi viện sức người, sức của góp phần quan trọng cho chiến trường miền Nam đi đến thắng lợi.

- Những đóng góp to lớn, sự hy sinh anh dũng và những truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Nông.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM.

1. Hình thức kỷ niệm.

- Tổ chức kỷ niệm theo thông lệ năm chẵn, quy mô cấp quốc gia đối với các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014 (tại Mục 2); kỷ niệm ở quy mô cấp tỉnh đối với các sự kiện (tại mục 3, phần II).

Riêng đối với các sự kiện (tại Mục 4, phần II) được tổ chức theo thông lệ năm lẻ và theo Quy định của Trung ương. Cụ thể như sau:

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh tổ chức tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

- Cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh không tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm (trừ các sự kiện được Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức), nhưng tùy theo điều kiện có thể tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, gặp mặt các nhân chứng lịch sử, hành hương về nguồn; thăm di tích cách mạng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Các hoạt động kỷ niệm này cần gắn với các sự kiện lớn diễn ra tại địa phương.

- Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2/9, ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục; tổ chức biểu dương, gặp mặt, tọa đàm các tổ chức Đảng tiêu biểu, đảng viên gương mẫu trong các phong trào thi đua học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức trao Huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X I) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014; lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là trong thanh niên để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam, các chương trình hành động cách mạng, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến thông qua các hội nghị nội bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội; xuất bản sách, tạp chí, thông tin nội bộ; tổ chức hội thảo khoa học, các buổi nói chuyện truyền thống lịch sử, sinh hoạt chính trị - xã hội, phim ảnh, triển lãm, các hội diễn văn nghệ, thi đấu thể dục - thể thao, hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, cách mạng; Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu…nhằm thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực; biểu dương nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động toàn dân, cán bộ công nhân viên chức người lao động thông qua các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào nhân đạo, từ thiện, như: “Xây dựng nông thôn mới”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói, giảm nghèo”; “Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.v.v.v...

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu qủa các di tích lịch sử, văn hóa. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử.

2. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

- Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đầu tư hợp lý để xuất bản sách, báo, tạp chí, ấn phẩm nhân dịp kỷ niệm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí, xuất bản, không để lộ, lọt các ấn phẩm chứa đựng thông tin trái chiều gây dư luận xấu trong xã hội.

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xây dựng phóng sự, phim tài liệu ghi lại các tư liệu, nhân chứng lịch sử liên quan đến các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là các nhân chứng đã cao tuổi để công chiếu, tuyên truyền trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời lưu giữ phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, dân tộc. Làm phim tài liệu phản ánh công cuộc đổi mới đất nước, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của địa phương trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về phong trào Xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…tổ chức công chiếu rộng rãi trong dịp kỷ niệm, nhất là trên đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh của các huyện, thị xã trong tỉnh.

- Tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; các hình thức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để thông tin sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên, học sinh.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Ôn lại những tác phẩm, tác giả viết về cách mạng, về kháng chiến. Động viên, khuyến khích các văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong Đảng và ngoài xã hội; về công cuộc đổi mới của địa phương, đất nước.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, đơn vị, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền.

- Các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo Cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 bằng các hình thức phù hợp, kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong năm 2014.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí ở tỉnh xây dựng và đăng, phát phim tài liệu, phóng sự, băng, đĩa, hình về lịch sử, truyền thống, về công cuộc đổi mới, về điển hình nhân tố mới của địa phương để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn tài liệu, phổ biến, giới thiệu những điển hình nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc: Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để nghiên cứu xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Tham mưu cho cấp ủy đôn đốc, chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền trong năm 2014.

- Theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết qủa việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ sở cho cấp ủy và cấp trên, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng quy định.

3. Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch: xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, hội chợ, triển lãm, chiếu phim lưu động… phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhân dịp các ngày lễ lớn, nhất là nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến trước đây.

Có chính sách động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo và quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông, đưa tin, tuyên truyền về các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng. Theo dõi, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong công tác thông tin, tuyên truyền.

5. Hội Nhà báo tỉnh:

Chỉ đạo các chi hội cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; tổ chức tốt Hội Báo Xuân Giáp Ngọ; tổ chức các cuộc thi báo chí và tham gia các giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành, địa phương và trung ương phát động.

6. Các cơ quan báo chí, bản tin, tập san trong tỉnh:

Căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền cho phong phú, phù hợp và tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, tạo dấu ấn sâu đậm. Bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung định hướng tuyên truyền trên báo chí cho các hoạt động tuyên truyền trong năm 2014.

Báo Đắk Nông có kế hoạch xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phù hợp với từng chủ điểm, nội dung tuyên truyền.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên mục, các chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử. Chuẩn bị và tổ chức tốt các buổi truyền hình và phát thanh trực tiếp một số hoạt động lớn; chủ động khai thác và chiếu các phim tư liệu lịch sử trong các ngày kỷ niệm lớn của địa phương và đất nước.

7. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh:

 Phát động, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, nhất là các văn nghệ sỹ, trí thức, các hội viên bám sát hơi thở cuộc sống để phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng và công cuộc đổi mới, phát triển của địa phương, đất nước.

8. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ!

2. Nhiệt liệt chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2014)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 39 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975 - 23/3/2014)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2014)!

6. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

7. Nhiệt liệt chào mừng 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/ 2014)!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

9. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)!

10. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

11. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)!

12. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hoà bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014)!

14. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 102 năm phong trào khởi nghĩa N’ Trang Lơng (1912 - 2014)!

15. N’Trang Lơng - người anh hùng M’Nông sống mãi trong lòng các dân tộc Tây Nguyên!

16. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

17. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng!

18. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ X!

19. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

20. Chung sức, đồng lòng xây dựng Đắk Nông giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình!

21. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

22. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

23. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Ngô Thanh Danh

Nguồn tin: Báo Đăk Nông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây