Dự thảo một số chính sách mới của tỉnh đối với cán bộ trẻ tỉnh Đăk Nông

Thứ năm - 29/09/2011 10:28 Đã xem: 1302

Dự thảo một số chính sách mới của tỉnh đối với cán bộ trẻ tỉnh Đăk Nông

Nhằm thực hiện tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 10-8-2011 của Tỉnh ủy về Phát triển nguồn nhân lực tỉnh đắk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh đã dự thảo quy định về các chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2015 để trình HđND tỉnh xem xét, phê duyệt, ban hành. để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong xã hội đối với các chính sách sẽ ban hành, Báo đắk Nông xin giới thiệu cùng bạn đọc Dự thảo một số chính sách đối với cán bộ trẻ. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh (thông qua đồng chí Huỳnh Thế Hải, Giám đốc Sở Nội Vụ) trước ngày 10-10-2011.
Dự thảo quy định chính sách luân chuyển  cán bộ trẻ trong diện quy hoạch nguồn và thu hút sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học về công tác tại xã, phưọng, thị trấn trên địa bàn tỉnh đắk Nông:
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:
 
Quy định này điều chỉnh về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng sau:
 
1. Cán bộ trẻ trong diện quy hoạch nguồn dài hạn của tỉnh (bao gồm cán bộ công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong diện quy hoạch đào tạo dài hạn của tỉnh);
 
2. Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học các chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.
 
Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách:
 
1. được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí về công tác tại xã, phưọng, thị trấn trên địa bàn tỉnh đắk Nông.
 
2. Có tuổi đọi không quá 35 tuổi đối với cán bộ trong diện quy hoạch nguồn và không quá 30 tuổi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học.
 
3. Có lí lịch rõ ràng, sức khọe tốt.
 
4. Có trình độ chuyên môn phù hợp yêu cầu của địa phương.
 
5. Tự nguyện về công tác tại xã, phưọng, thị trấn và cam kết phục vụ ít nhất là 5 năm.
 
Điều 3. Chính sách đãi ngộ và hỗ trợ
 
1. Chính sách đãi ngộ:
 
a) đối tượng quy định tại Điều 1 Quy định này, được luân chuyển hoặc tuyển dụng vào biên chế theo quy định hiện hành và bố trí về công tác ở xã, phưọng, thị trấn được tạo mọi điều kiện để công tác và ổn định đọi sống.
 
b) được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự; nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì được xét nâng lương trước thời hạn; được hưởng các chế độ hỗ trợ, phụ cấp, tiền lương theo quy định của nhà nước, được quy hoạch đào tạo về lý luận chính trị, quản lí nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ.
 
c) Trong 5 năm làm việc ở xã, nếu công tác tốt được xem xét đưa vào diện quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp xã hoặc luân chuyển lên cấp trên.
 
2. Chính sách hỗ trợ:
 
a) Hỗ trợ ban đầu (một lần);
 
- Các xã có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên được hỗ trợ bằng 20 lần mức lương tối thiểu/người;
 
- Các xã, phưọng thuộc thị xã; các thị trấn thuộc huyện được hỗ trợ bằng 10 lần mức lương tối thiểu/người.
 
- Các xã còn lại được hỗ trợ bằng 15 lần mức lương tối thiểu/người.
 
b) Hỗ trợ hàng tháng:
 
Ngoài việc hưởng lương và các chế độ phụ cấp được hỗ trợ trong 1 năm đầu như sau:
 
- Các xã có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương tối thiểu người/tháng.
 
- Các xã, phưọng thuộc thị xã; các thị trấn thuộc huyện được hỗ trợ bằng 1 lần mức lương tối thiểu người/tháng.
 
- Các xã còn lại được hỗ trợ 1,5 lần mức lương tối thiểu người/tháng.
 
Dự thảo quy định chính sách thu hút sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại khá, giọi, xuất sắc và những người có trình độ cao về công tác tại các ngành trọng yếu, cần thiết của tỉnh:
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 
Sinh viên đã tốt nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và những người có trình độ cao, có năng lực được tỉnh thu hút đến công tác tại tỉnh gồm:
 
1. Những người có học hàm, học vị, có trình độ chuyên môn cao: Giáo sư; Phó Giáo sư; Tiến sỹ; Thạc sỹ; Chuyên gia cao cấp; Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú; Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I; Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa II; Giáo viên dạy nghề có trình độ cao; những nhà khoa học đang công tác ở ngoài tỉnh.
 
2. Những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy ở các trường trong và ngoài nước đạt loại khá, giọi, xuất sắc có chuyên môn phù hợp với danh mục ngành, nghề tỉnh đang có nhu cầu thu hút.
 
Điều 2. Điều kiện
 
1. Các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 1 được hưởng chính sách hỗ trợ phải đảm bảo các điều kiện sau:
 
a. được cơ quan có thẩm quyền (theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ) tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí công tác.
 
b. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có sức khọe tốt và chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.
 
c. Có năng lực tham mưu đề xuất, tư vấn và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
d. Tự nguyện cam kết về công tác tại tỉnh từ 5 năm trở lên.
 
e. Có ngành nghề được đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 
f. Về độ tuổi:
 
+ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Chuyên gia cao cấp: không quá 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ.
 
+ Thạc sỹ, Chuyên khoa cấp I, cấp II, giáo viên dạy nghề, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú: không quá 50 tuổi.
 
2. Các đối tượng quy định tại khoản 2  Điều 1 thì ngoài quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này phải có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên; tuổi đọi không quá 35 tuổi.
 
Điều 3. Chính sách thu hút
 
1. Các đối tượng quy định tại khoản 1  Điều 1 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quy định này, được tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí công tác, ngoài việc hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Nhà nước còn được hỗ trợ một lần với mức cụ thể (theo mức lương quy định hiện hành):
 
a) đối với Giáo sư: 120.000.000 đồng/người.
 
b) đối với Phó Giáo sư: 100.000.000 đồng/người.
 
c) Tiến sỹ: 80.000.000 đồng/người.
 
d) Thạc sỹ: 50.000.000 đồng/người.
 
Trong trường hợp các đối tượng này vừa có học hàm vừa có học vị thì chỉ được hưởng một mức cao nhất theo quy định tại Điều này.
 
2. Mức hỗ trợ đối với người có trình độ cao:
 
a) Chuyên gia cao cấp, Nghệ sỹ nhân dân: 60.000.000 đồng/người.
 
b) Nghệ sỹ ưu tú được hỗ trợ một lần: 40.000.000 đồng/người.
 
c) Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II: 70.000.000 đồng/người; nếu có bằng tốt nghiệp loại giọi, xuất sắc được hỗ trợ thêm một lần bằng 2 tháng lương hiện hưởng.
 
d) Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp I: 50.000.000 đồng/người nếu có bằng tốt nghiệp loại giọi, xuất sắc được hỗ trợ thêm 2 tháng lương hiện hưởng.
 
e) Giáo viên dạy nghề: 30.000.000 đồng/người.
 
Điều 4. Chính sách thu hút các đối tượng là sinh viên
 
Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy định này, được tuyển dụng (hoặc tiếp nhận) và bố trí công tác, ngoài việc hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Nhà nước còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức cụ thể:
 
1. Bác sỹ, Dược sỹ, cử nhân y khoa được đào tạo tại các trường đại học trong và ngoài nước được hỗ trợ một lần:
 
+ Bằng 40 lần mức lương tối thiểu/người công tác tại khu vực III;
 
+ Bằng 35 lần mức lương tối thiểu/người công tác tại khu vực II;
 
+ Bằng 30 lần mức lương tối thiểu/người công tác tại khu vực I.
 
Nếu có bằng tốt nghiệp đạt loại giọi, xuất sắc được hỗ trợ thêm bằng 2 tháng lương khởi điểm.
 
2. Các ngành, nghề, lĩnh vực khác theo danh mục tỉnh cần thu hút:
 
Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, được đào tạo theo hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, được tỉnh hỗ trợ một lần:
 
+ Bằng 30 lần mức lương tối thiểu/người công tác tại khu vực III;
 
+ Bằng 25 lần mức lương tối thiểu/người công tác tại khu vực II;
 
+ Bằng 20 lần mức lương tối thiểu/người công tác tại khu vực I.
Nếu có bằng tốt nghiệp đạt loại giọi, xuất sắc được hỗ trợ thêm một lần bằng 2 tháng lương hiện hành.
 
Điều 5. Các chính sách ưu tiên
 
Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 quy định này sau khi được tuyển dụng được ưu tiên:
 
a) được ưu tiên mua đất làm nhà ở theo giá sàn của Nhà nước quy định.
 
b) được tạo điều kiện cho vợ (hoặc chồng) có việc làm ổn định tại tỉnh.
 
c) được bố trí, sử dụng để phát huy năng lực và sở trường công tác.
 
Điều 6. Bồi thưọng kinh phí hỗ trợ
 
Người được hưởng chế độ thu hút không thực hiện đủ thời gian công tác đã cam kết thì phải hoàn trả số tiền đã nhận tương ứng với tỉ lệ thời gian cam kết phục vụ trừ đi thời gian đã công tác.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây