Điều kiện được cấp giấy phép xây dựng

Thứ bảy - 04/08/2012 08:02 Đã xem: 1686
Gia đình ông Nguyễn Xuân Bính (Hà Nội) dự định xây nhà ở tại Hà Nội trong năm nay và muốn biết, phải có giấy tọ nào về nhà, đất mới đủ điều kiện để xét cấp giấy phép xây dựng nhà và trường hợp nào không được cấp giấy phép xây dựng?

 

Câu họi của ông Bính được Luật sư Lê Văn đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 20/1/2010, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 04/2010/Qđ-UBND ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó có quy định về những trường hợp không được cấp giấy phép xây dựng và những giấy tọ về nhà, đất đủ điều kiện xét cấp giấy phép xây dựng.

trường hợp không được cấp phép xây dựng

Theo Điều 6 Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn TP. Hà Nội, những trường hợp không được cấp giấy phép xây dựng gồm:

- Công trình, nhà ở không có một trong các loại giấy tọ quy định tại Điều 16 Quy định này;

- Công trình nằm trong phạm vi bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.

- Mặt bằng khu đất còn lại sau khi giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch có diện tích nhọ hơn 15m2; chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhọ hơn 3m;

Các giấy tọ nhà, đất đủ điều kiện xét cấp giấy phép xây dựng

Theo Điều 16 Quy định này, các loại giấy tọ về quyền sở hữu công trình và quyền sử dụng đất đủ điều kiện để xét cấp giấy phép xây dựng gồm:

1. Giấy tọ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phưọng, thị trấn;

2. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành) đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

3. Giấy tọ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994; Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

5. Giấy tọ về quyền sở hữu nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 47/BXD-XDCBđT ngày 5/8/1989 và Thông tư số 02/BXD-đT ngày 29/4/1992 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện ý kiến của thưọng trực Hội đồng Bộ trưởng về việc hoá giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị từ trước ngày 15/10/1993 hoặc từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 5/7/1994 mà trong giá nhà đã tính đến giá đất ở của nhà đó;

6. Giấy tọ sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

7. Giấy tọ chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; giấy tọ nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; giấy tọ của tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

8. Giấy tọ trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

9. Giấy tọ mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

10. Giấy tọ được nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở.

11. Giấy tọ của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cấp đất ở cho gia đình, xã viên của hợp tác xã từ trước ngày 28/6/1971 (ngày ban hành Nghị quyết số 125/CP của Hội đồng Chính phủ - nay là Chính phủ - về tăng cưọng công tác quản lý ruộng đất).

12. Một trong các loại giấy tọ sau đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND cấp phưọng xác nhận không có tranh chấp và được UBND cấp quận thẩm tra kết quả xác nhận của UBND cấp phưọng:

a) Những giấy tọ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tọ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tọ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất.

d) Giấy tọ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp phưọng xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

đ) Giấy tọ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tọ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

13. Một trong các loại giấy tọ quy định tại Khoản 12 Điều này mà trên giấy tọ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tọ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 1/7/2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND cấp phưọng xác nhận là đất không có tranh chấp.

14. Giấy tọ của UBND xã xác nhận việc sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, có hộ khẩu thưọng trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ở miền núi và được UBND huyện thẩm tra kết quả xác nhận của UBND xã.

15. Giấy tọ của UBND cấp phưọng xác nhận việc các hộ gia đình, cá nhân không có các loại giấy tọ quy định tại Khoản 12 Điều này hiện đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 1/7/2004, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất và được UBND cấp quận thẩm tra kết quả xác nhận của UBND cấp phưọng.

16. Giấy tọ thẩm tra không có tranh chấp của UBND cấp phưọng đối với công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thọ của cộng đồng dân cư đang sử dụng đất và được UBND cấp quận thẩm tra kết quả xác nhận của UBND cấp phưọng.

17. Giấy tọ của UBND cấp phưọng xác nhận việc sử dụng đất đúng mục đích, không có tranh chấp đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất và được UBND cấp quận thẩm tra kết quả xác nhận của UBND cấp phưọng.

18. Trong trường hợp hộ gia đình không có các loại giấy tọ về quyền sử dụng đất quy định từ Khoản 1 đến Khoản 17 Điều này, nhưng được UBND cấp phưọng xác nhận là đất đó đang sử dụng không có tranh chấp (thời gian thẩm tra không quá 10 ngày làm việc) và được UBND cấp quận thẩm tra kết quả xác nhận của UBND cấp phưọng (thời gian thẩm tra không quá 7 ngày làm việc), theo Hướng dẫn số 6471/2002/HD-SđCNđ ngày 25/10/2002 của Sở địa chính Nhà đất Hà Nội (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) thì cũng được xét cấp giấy phép xây dựng. Hộ gia đình chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các thủ tục để có quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.

19. Các loại giấy tọ quy định từ Khoản 1 đến Khoản 18 Điều này nếu không thể hiện được ranh giới phần diện tích đất hoặc công trình chủ đầu tư được phép sử dụng hoặc sở hữu riêng thì phải được UBND cấp phưọng xác nhận ranh giới sử dụng và được UBND cấp quận thẩm tra kết quả xác nhận của UBND cấp phưọng.

Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Xuân Bính nếu có một trong các loại giấy tọ nêu trên và không thuộc trường hợp không được cấp giấy phép thì ông có thể lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

Luật sư Lê Văn đài

VPLS Khánh Hưng - đoàn Luật sư Hà Nội

Nguồn tin: baodientuchinhphu

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây