Cơ cấu tổ chức HđND Huyện Cư Jút nhiệm kỳ 2011-2015

Thứ sáu - 18/11/2011 10:56 Đã xem: 2328
Cơ cấu tổ chức HđND Huyện Cư Jút nhiệm kỳ 2011-2015
 
THƯọœNG TRọ°C HđND, CÁC BAN HđND HUYọ†N CƯ JUT

1. đ/c TrâÌ€n Văn Nhất Chủ tịch
2. đ/c Vúƒ Văn Bính  Phó Chủ tịch thưọng trực
3. đ/c đỗ Minh Hưởng  ủy viên Thưọng trực HđND
4. đ/c PhaÌ£m đức Vang Trưởng Ban Pháp chế HđND (chuyên trách)
5. đ/c Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HđND
6. đ/c Nghiêm HôÌ€ng Quang Phó Ban Pháp chế HđND 
7. đ/c Nguyễn đức ThiÌ£nh Phó Ban Kinh tế- Xã hội HđND

I. THƯọœNG TRọ°C Họ˜I đọ’NG NHÂN DÂN HUYọ†N
+ Thưọng trực Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân huyện bầu ra.
+ Thưọng trực Hội đồng nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uọ· viên thưọng trực.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Uọ· ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân;
2. đôn đốc, kiểm tra Uọ· ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;
3. Giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương;
4. Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân;
5. Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân;
6. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uọ· viên thưọng trực Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp;
7. Trình Hội đồng nhân dân bọ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của Uọ· ban Mặt trận Tổ quốc huyện  hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân;
8. Phối hợp với Uọ· ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Ban thưọng trực Uọ· ban Mặt trận Tổ quốc huyện;
9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Uọ· ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thưọng trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Uọ· ban thưọng vụ Quốc hội và Chính phủ;
10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thưọng trực Uọ· ban Mặt trận Tổ quốc huyện; mỗi năm hai lần thông báo cho Uọ· ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt động của Hội đồng nhân dân.
                                                              
(Nguồn: Luật Tổ chức HđND và UBND năm 2003)
----------------------------------------------------------------

 III. BAN PHÁP CHẾ CủA HđND HUYọ†N:
Chức năng, nhiệm vụ:
1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;
2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thưọng trực Hội đồng nhân dân phân công;
3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Uọ· ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;
4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thưọng trực Hội đồng nhân dân phân công;
5. Tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật ở địa phương;
6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thưọng trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.
 
 Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban:
- Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban;
- Giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban và thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thưọng trực Hội đồng nhân dân, các Ban khác của Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương và trung ương đóng trên địa bàn;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân, Thưọng trực Hội đồng nhân dân;
- Tham dự các cuộc họp do Thưọng trực Hội đồng nhân dân triệu tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Uọ· ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mọi;
- Tổ chức việc giám sát, khảo sát của Ban;
- Trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.
 
(Nguồn Quy chế phối hợp hoạt động của HđND

II. BAN KINH TẾ - Xà Họ˜I CủA HđND HUYọ†N:
 Chức năng, nhiệm vụ:
1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đọi sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;
2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đọi sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo do Hội đồng nhân dân hoặc Thưọng trực Hội đồng nhân dân phân công;
3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uọ· ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uọ· ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đọi sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đọi sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;
4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đọi sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo tại địa phương;
5. Kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đọi sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;
6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thưọng trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban:
- Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban;
- Giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban và thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thưọng trực Hội đồng nhân dân, các Ban khác của Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương và trung ương đóng trên địa bàn;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân, Thưọng trực Hội đồng nhân dân;
- Tham dự các cuộc họp do Thưọng trực Hội đồng nhân dân triệu tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Uọ· ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mọi;
- Tổ chức việc giám sát, khảo sát của Ban;
- Trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.
(Nguồn Quy chế phối hợp hoạt động của HđND)
--------------------------------------------------------------------

Tác giả bài viết: Phạm đức Vang

Nguồn tin: HĐND huyện Cư Jút

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây