Thành lập xã Đăk Аrông và thị trấn Ea t'ling (Thị trấn huyện lỵ Cư Jút) theo Qđ 313/TCCP năm 1992 của Ban Tổ Chức Cán bộ của Chính phủ

Thứ hai - 10/10/2011 16:13 Đã xem: 2347
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CỦA CHÍNH PHủ                                      Аộc lập - Tự Do - Hạnh phúc
          Số:  313 - TCCP                                                                                                            
                                                                                     Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 1992
QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA CHÍNH PHỦ
"Về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới xã thuộc các huyện Krông Bông,
Krông Bút, Cư Jút, đắk Rlấp tỉnh đắk Lắk"

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA CHÍNH PHỦ
          Căn cứ Nghị định số 135- HАBT ngày 7/5/1990 của Hội đồng Bộ truởng về việc qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tổ chức - Cán bộ của chính phủ.
            Căn cứ Quyết định số 64B - HАBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính;
            Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Аắk Lắk tại công văn số 157/TT - UB ngày 18/3/1992
                                                        
    QUYẾT ĐỊNH
            Điều 1: - Nay phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc các huyện Krông Bông, Krông Bút, Cư Jút, Аắk RLấp tỉnh Аắk Lắk như sau:
 
            Huyện Krông Bông:
 
            Tách xã Cư Kty thành hai xã, lấy tên là xã Cư Kty và xã Kang Dang.
            - Xã Cư Kty (mới) có 2.820 ha diện tích tự nhiên với 2.886 nhân khẩu; gồm một Hợp tác xã nông nghiệp Thăng Bình và hợp tác nông nghiệp Cư Păm.
           
            - Аịa giới xã Cư Kty: Phía đông giáp huyện Krông Pắc, phía Tây giáp xã Hoà Thành; phía Nam giáp xã Khuê Ngọc Điền và xã Hòa Lễ; phía Bắc giáp xã Dang Kang.
 
            - Xã Dang Kang có 1.950 ha diện tích tự nhiên với 3.526 nhân khẩu; gồm Hợp tác xã nông nghiệp Dang Kang và tập đoàn sản xuất Thăng Phương.
 
            - Аịa giới xã Dang Kang: Phía đông và phía Bắc giáp huyện Krông Pắc, phía Tây giáp xã Hoà Thành; phía Nam giáp xã Cư Kty.
           
            Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Krông Bông có 13 đơn vị hành chính là các xã Khuê Ngọc Điền, Ea TruL, Hoà Sơn, Hoà Thành, Cư Kty, Hòa Tân, Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Pui, Cư đrăm, Yang Mao, Dang Kang, Ea Yiêng.
 
            Huyện Krông Búk:
 
             Thành lập xã Ea Siên trên cơ sở 1.700 ha diện tích tự nhiên với 1.000 nhân khẩu của xã Ea Drông; 950 ha diện tích tự nhiên với 500 nhân khẩu của xã Bình Thuận; 650 với 1.250 nhân khẩu của xã Thống Nhất; 100 ha diện tích tự nhiên của xã Ea Blang.
 
            Sau khi điều chỉnh địa giới:
 
            - Xã Ea Siên có 3.400 ha diện tích tự nhiên với 2.750 nhân khẩu; gồm Hợp tác xã Buôn Lung và cụm dân cư kinh tế mới.
 
            - Аịa giới xã Ea Siên: Phía đông giáp huyện Krông Pắc, phía Tây giáp xã Thống Nhất và xã Bình Thuận; phía Nam giáp xã Bình Thuận và huyện Krông Pắc; phía Bắc giáp xã Ea Blang và xã Ea Drông.
           
            - Xã Ea Blang còn lại 3.910 ha diện tích tự nhiên với 3.232 nhân khẩu; bao gồm Hợp tác xã Buôn Trinh, Hợp tác xã Quyết Tiến và hợp tác xã MaRK.
 
           - Аịa giới xã Ea Blang: Phía đông giáp xã Ea Drông, phía Tây giáp thị trấn Buôn Hồ và xã Thống Nhất; phía Nam giáp xã  Ea Siên; phía Bắc giáp xã Pơng Drang.
 
            - Xã Ea Drông còn lại 5.200 ha diện tích tự nhiên với 4.357 nhân khẩu; bao gồm Hợp tác xã Ea Muich, Hợp tác xã Ea Ngăch; Hợp tác xã Ea Bar.
 
            - Аịa giới xã Ea Drông: Phía đông và phía Bắc giáp huyện Krông Năng , phía Tây giáp xã Ea Blang; phía Nam giáp xã Ea Siên.
           
            -  Xã Bình Thuận còn 4.600 ha diện tích tự nhiên với 6.869 nhân khẩu; gồm Hợp tác xã Bình Minh; Hợp tác xã Bình Hoà và Hợp tác xã Bình Thành.
 
           - Аịa giới xã Bình Thuận: Phía đông giáp xã Ea Siên; phía Tây giáp xã Cư Bao; phía Nam giáp huyện Krông Pắc, phía Bắc giáp xã Thống Nhất và xã Ea Siên.
 
            - Xã Thống Nhất còn 4.640 ha diện tích tự nhiên với 11.656 nhân khẩu; gồm Hợp tác xã Hợp Thành, Hợp tác xã Quyết Tiến, Hợp tác xã Tân Hà và Hợp tác xã Nam Hồng.
 
            - Аịa giới xã Thống Nhất: Phía đông giáp xã Ea Siên; phía Tây giáp xã Cư Bao, phía Nam giáp xã Bình Thuận; phía Bắc giáp thị trấn Buôn Hồ và xã đoàn Kết.
 
            Sau khi điều chỉnh địa giới huyện Krông Búk có 11 xã, thị trấn; là các xã: đoàn Kết, EaDrông, Cư Né, Cư Bao, Pơng Drang, Bình Thuận, Thống Nhất, Cư Pơng, Ea Blang, Ea Siên và thị trấn Buôn Hồ.
 
            Huyện Cư Jút:
 
            1/ Tách xã Nam Dong thành 2 xã lấy tên là xã Nam Dong và xã đắk Drông.
 
            - Xã Nam Dong (mới) có 3.951 ha diện tích tự nhiên với 5.066 nhân khẩu; gồm thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4.
 
             địa giới xã Nam Dong: Phía đông giáp xã Hoà Phú và thị xã Buôn Ma Thuột, phía Tây giáp xã đắk Drông, phía Nam giáp xã Trúc Sơn và xã Tâm Thắng; phía Bắc giáp xã Ea Po.
 
            - Xã đắk Drông  còn  6.300 ha diện tích tự nhiên với 3.222  nhân khẩu; gồm thôn 5, thôn 6, Buôn Dior, Buôn U.
 
             địa giới xã đắk Drông: Phía đông giáp xã Nam Dong, phía Tây và phía Bắc giáp xã Ea Po, phía Nam giáp xã Trúc Sơn.
           
            2/ Tách 1.200 ha diện tích tự nhiên với toàn bộ dân số xã Ea TLing để thành lập thị trấn Ea TLing (Thị trấn huyện lọµ Cư Jút). Sáp nhập phần còn lại của xã Ea TLing (gồm 2.010 ha diện tích tự nhiên) vào xã Trúc Sơn quản lý.
 
            Sau khi điều chỉnh địa giới:
 
- Thị trấn Ea TLing có 1.200 ha diện tích tự nhiên với 8.042 nhân khẩu.
 
            địa giới thị trấn Ea TLing: Phía đông giáp xã Tâm Thắng; phía Tây giáp xã Trúc Sơn; phía Nam giáp xã Trúc Sơn và sông SRêPốk; Phía Bắc giáp xã Tâm Thắng và xã Trúc Sơn
            - Xã Trúc Sơn (mới) có 6.024 ha diện tích tự nhiên với 2.560 nhân khẩu; gồm thôn 1, thôn 2.
 
            địa giới Xã Trúc Sơn: Phía đông giáp thị trấn Ea TLing; phía Tây giáp huyện đắl Mil; phía Nam giáp huyện Krông Nô; Phía Bắc Giáp xã Nam Dong.
 
Sau khi điều chỉnh giới thiệu huyện Cư Jút có 6 xã, thị trấn.
 
            Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Cư Jút Có 6 xã , thị trấn là các Xã: Ea Po, Nam Dong, Tâm Thắng, Trúc Sơn, đắk Drông và thị trấn Ea T’Ling.
 
            Huyện đắk Rlấp:
 
            Thành lập xã Аắk Sin trên cơ sở 12.600 ha diện tích tự nhiên với 1.349 nhân khẩu của xã Аạo Nghĩa; 5.400 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Tín.
 
            Sau khi phân vạch, điều chỉnh địa giới:
 
            - Xã Аắk Sin có 18.000 ha diện tích tự nhiên với 1.349 nhân khẩu; gồm Hợp tác xã Hồng An và khu kinh tế mới Phù Tiên.
           
            địa giới xã Аắl Sin: Phía đông giáp Xã đạo Nghĩa; phía Tây giáp tỉnh Sông Bé; phía Nam giáp tỉnh Lâm đồng; phía Bắc giáp xã Quảng Tín và xã đạo Nghĩa.
 
            - Xã Аạo Nghĩa còn lại 11.450 ha diện tích tự nhiên với 4.712 nhân khẩu; gồm thôn Bù Gia Tá, thôn Quảng Chính, thôn Quảng Thuận, thôn Quảng Phước, thôn Quảng Hoà và thôn Quảng Lộc.
            Điạ giới xã Аạo Nghĩa: Phía đông giáp huyện đắk Nông; phía Tây giáp xã Quảng Tín; phía Nam giáp tỉnh Lâm đồng; phía Bắc giáp xã Nhân cơ và xã Kiến đức.
 
            - Xã Quảng Tín còn lại 33.600 ha diện tích tự nhiên với 1.293 nhân khẩu.
            địa giới xã Quảng Tín: Phía đông giáp xã đạo Nghĩa; xã Quảng Tâm và xã đắk RTíh, phía Tây giáp xã Quảng Trực; phía Nam giáp xã đắk Sin và tỉnh Sông Bé, phía Bắc giáp xã Kiến đức.
 
            Sau khi điều chỉnh địa giới huyện Аắk RLấp có 8 đơn vị hành chính là các xã: Quảng Trực, Quảng Tín, Quảng Tân, Nhân Cơ, Kiến đức, Аắk RTíh, Аạo Nghĩa, Аắk Sin.
            Điều 2: Ủy Ban nhân dân tỉnh Аắk Lắk, ủy ban nhân dân các huyện Krông Bông, Krông Bút, Cư Jút, Аắk RLấp và các xã có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                                                      BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
                                                                                           BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA CHÍNH PHỦ
                                                                                                                 đã ký và đóng dấu
 
                                                                                                               PHAN NGỌC TƯỜNG

 
 

Nguồn tin: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây