đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Thứ ba - 16/08/2011 22:25 Đã xem: 2218
1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
1.1. Trình tự thực hiện:
a. đối với cá nhân, tổ chức
- Hộ kinh doanh đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn, cung cấp mẫu hồ sơ và tư vấn hướng dẫn lập các giấy tọ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
- Hộ kinh doanh sau khi đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
b. đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân từ bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyển đến.
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
1.2. Cách thức thực hiện:
          Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
1.3. Hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh;
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình;
- đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình;
          - đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
1.4. thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
1.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
1.8. Lệ phí: 30.000đ/lần cấp.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tọ khai: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Phụ lục 1-KD).
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
          - Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.
          - Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định của Chính phủ;
          - Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010; Quyết định số 17/2007/QD-UBND ngày 13/09/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
2. đăng ký thay đổi nội dung đăng  ký kinh doanh hộ kinh doanh.
2.1. Trình tự thực hiện:
a. đối với cá nhân, tổ chức
- Hộ kinh doanh đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn, cung cấp mẫu hồ sơ và tư vấn hướng dẫn lập các giấy tọ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
- Hộ kinh doanh sau khi đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
b. đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân từ bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyển đến.
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
2.2. Cách thức thực hiện:
           Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
2.3. Hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.
b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
2.4. thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
2.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.
2.8. Lệ phí: 20.000đ/lần cấp.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tọ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục 2-KD).
2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010; Quyết định số 17/2007/QD-UBND ngày 13/09/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
3. Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh.
3.1. Trình tự thực hiện:
a. đối với cá nhân, tổ chức
- Hộ kinh doanh đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn, cung cấp mẫu hồ sơ và tư vấn hướng dẫn lập các giấy tọ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
- Hộ kinh doanh sau khi đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
b. đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân từ bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyển đến.
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
3.3. Hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.
b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
3.4. thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Tài chính - Kế hoạch.
3.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.
3.8. Tên mẫu đơn, mẫu tọ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục 3-KD).
3.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm.
3.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010; Quyết định số 17/2007/QD-UBND ngày 13/09/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
 
4. đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.
4.1. Trình tự thực hiện:
a. đối với cá nhân, tổ chức
- Hộ kinh doanh đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn, cung cấp mẫu hồ sơ và tư vấn hướng dẫn lập các giấy tọ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
- Hộ kinh doanh sau khi đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
b. đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân từ bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyển đến.
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
4.3. Hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
        - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
        - Bản sao chứng minh nhân dân;
        - Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
        - Giấy tọ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tọ báo đã đăng thông báo này.
b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
4.4. thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4.5. đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
4.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.
4.8. Lệ phí: 30.000đ/lần cấp.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tọ khai: đơn đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (Phụ lục 1-KD).
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010; Quyết định số 17/2007/QD-UBND ngày 13/09/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
 
5. đăng ký cấp lại đKKD hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
5.1. Trình tự thực hiện:
a. đối với cá nhân, tổ chức
- Hộ kinh doanh đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn, cung cấp mẫu hồ sơ và tư vấn hướng dẫn lập các giấy tọ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
- Hộ kinh doanh sau khi đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
b. đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân từ bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyển đến.
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
5.3. Hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
          - đơn đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh;
          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị hư hại.
b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
5.4. thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
5.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.
5.8. Lệ phí: 30.000đ/lần cấp.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tọ khai: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Phụ lục 1-KD).
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010; Quyết định số 17/2007/QD-UBND ngày 13/09/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
6. Ngừng hoạt động kinh doanh hộ cá thể.
6.1. Trình tự thực hiện:
a. đối với cá nhân, tổ chức
- Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn, cung cấp mẫu hồ sơ và tư vấn hướng dẫn lập các giấy tọ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
- Hợp tác xã sau khi đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
b. đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của hợp tác xã từ bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyển đến.
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.
6.3. Hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
          - Thông báo ngưng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;
          - Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
          - Xác nhận đã hoàn tất thuế của Chi cục Thuế.
b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
6.4. thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6.5. đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
6.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.   
6.8. Lệ phí: không.     
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tọ khai: Thông báo ngừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục 3-KD).
6. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ, về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/Nđ-CP ngày 15/04/2010; Quyết định số 17/2007/QD-UBND ngày 13/09/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
 
Tải mẫu đơn tại đây:

1. Phụ lục 1.KD : Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

2. TPhụ lục 2.KD: Thông báo thay đổi nội dung hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh


3. TPhụ lục 3.KD:  Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

4. TPhụ lục 4.KD:  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Nguồn tin: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây