Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Hà Nội ngày28/04/2017 về việc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiếu số và miền nuối giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Hà Nội ngày28/04/2017 về việc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiếu số và miền nuối giai đoạn 2016 - 2020

 •   17/05/2017 11:11:30 AM
 •   Đã xem: 1510
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Hà Nội ngày28/04/2017 về việc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiếu số và miền nuối giai đoạn 2016 - 2020
Nghị Quyết 56/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông , giai đoạn 2016 - 2020

Nghị Quyết 56/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông , giai đoạn 2016 - 2020

 •   06/01/2017 09:47:48 AM
 •   Đã xem: 1893
 •   Phản hồi: 0
Nghị Quyết 56/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông , giai đoạn 2016 - 2020
Nghị Quyết 55/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành về quy định về khuyến khích , hổ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông năm 2017

Nghị Quyết 55/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành về quy định về khuyến khích , hổ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông năm 2017

 •   06/01/2017 09:44:58 AM
 •   Đã xem: 1782
 •   Phản hồi: 0
Nghị Quyết 55/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành về quy định về khuyến khích , hổ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông năm 2017
Nghị Quyết 54/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định mức thu , quản lý , sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị Quyết 54/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định mức thu , quản lý , sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 •   06/01/2017 09:42:49 AM
 •   Đã xem: 2517
 •   Phản hồi: 0
Nghị Quyết 54/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định mức thu , quản lý , sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nghị Quyết 52/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia , công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

Nghị Quyết 52/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia , công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

 •   06/01/2017 09:40:37 AM
 •   Đã xem: 1725
 •   Phản hồi: 0
Nghị Quyết 52/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia , công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
Nghị Quyết 48/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan , tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk nông

Nghị Quyết 48/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan , tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk nông

 •   06/01/2017 09:33:38 AM
 •   Đã xem: 1977
 •   Phản hồi: 0
Nghị Quyết 48/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan , tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk nông
Nghị Quyết 46/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

Nghị Quyết 46/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

 •   06/01/2017 09:30:35 AM
 •   Đã xem: 2034
 •   Phản hồi: 0
Nghị Quyết 46/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông
Công văn số 17/CV-TCKH ngày 16/05/2016 Về việc tổng hợp các công trình hoàn thành từ năm 2005 đến 2015 nhưng chưa quyết toán

Công văn số 17/CV-TCKH ngày 16/05/2016 Về việc tổng hợp các công trình hoàn thành từ năm 2005 đến 2015 nhưng chưa quyết toán

 •   16/05/2016 09:42:57 AM
 •   Đã xem: 1357
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 17/CV-TCKH ngày 16/05/2016 Về việc tổng hợp các công trình hoàn thành từ năm 2005 đến 2015 nhưng chưa quyết toán
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình KCHCM từ năm 1999-2014

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình KCHCM từ năm 1999-2014

 •   28/05/2014 12:37:57 PM
 •   Đã xem: 1498
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1071/UBND-TH ngày 26/05/2014 của UBND huyện Cư Jút Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình KCHCM từ năm 1999-2014
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã

 •   31/10/2013 10:24:05 AM
 •   Đã xem: 2658
 •   Phản hồi: 0
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã
Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 66, 73/2013/NĐ-CP

Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 66, 73/2013/NĐ-CP

 •   13/08/2013 04:03:42 PM
 •   Đã xem: 6563
 •   Phản hồi: 0
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán báo cáo nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 66, 73/2013/NĐ-CP theo các biểu số:
Bổ sung phụ lục 04 V/v rà soát BHYT áp dụng cho khối xã, thị trấn

Bổ sung phụ lục 04 V/v rà soát BHYT áp dụng cho khối xã, thị trấn

 •   17/06/2013 02:55:08 PM
 •   Đã xem: 1494
 •   Phản hồi: 0
Bổ sung phụ lục 04 V/v rà soát BHYT áp dụng cho khối xã, thị trấn
Báo cáo tình hình công nợ XDCB đến năm 2012 của UBND các xã thị trấn

Báo cáo tình hình công nợ XDCB đến năm 2012 của UBND các xã thị trấn

 •   18/03/2013 04:02:54 PM
 •   Đã xem: 2708
 •   Phản hồi: 0
Đề nghị UBND các xã báo cáo tình hình công nợ XDCB đến năm 2012 của UBND các xã thị trấn, gửi về phòng TCKH trước ngày 19/03/2013 theo mẫu đính kèm.
Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, thị trấn

Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, thị trấn

 •   12/03/2013 12:21:00 PM
 •   Đã xem: 22735
 •   Phản hồi: 1
Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước và các mẫu biểu áp dụng theo Quyết định 94/QĐ-BTC và sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 146/2011/TT-BTC. Áp dụng kể từ năm ngân sách 2012.
Báo cáo kinh phí bổ sung có mục tiêu

Báo cáo kinh phí bổ sung có mục tiêu

 •   19/12/2012 09:15:38 AM
 •   Đã xem: 2362
 •   Phản hồi: 0
đề nghị UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện báo cáo tình hình sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2012.
Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HđND cấp xã/thị trấn

Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HđND cấp xã/thị trấn

 •   13/08/2012 02:13:51 PM
 •   Đã xem: 2802
 •   Phản hồi: 0
đề nghị UBND các xã tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HđND cấp xã/thị trấn theo mẫu đính kèm.
Báo cáo tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/Nđ-CP; 34/2012/Nđ-CP; và Nghị định số 35/2012/Nđ-CP;

Báo cáo tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/Nđ-CP; 34/2012/Nđ-CP; và Nghị định số 35/2012/Nđ-CP;

 •   16/05/2012 11:33:06 AM
 •   Đã xem: 7532
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 14/CV-TCKH ngày 16/05/2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút V/v Báo cáo tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/Nđ-CP; 34/2012/Nđ-CP; và Nghị định số 35/2012/Nđ-CP;
Kể từ ngày 01/04/2012 UBND các xã, thị trấn không chi trả các khoản trợ cấp xã hội theo Nđ 67,13,06 tại xã

Kể từ ngày 01/04/2012 UBND các xã, thị trấn không chi trả các khoản trợ cấp xã hội theo Nđ 67,13,06 tại xã

 •   20/03/2012 02:43:32 PM
 •   Đã xem: 2655
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 09/CV-TCKH ngày 20/03/2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút V/v Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thông qua cơ quan cung cấp dịch vụ Gửi UBND các xã, thị trấn (Khẩn)
Tổng hợp số liệu nhu cầu kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội thuộc các xã, thị trấn

Tổng hợp số liệu nhu cầu kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội thuộc các xã, thị trấn

 •   28/11/2011 03:55:28 PM
 •   Đã xem: 2296
 •   Phản hồi: 0
Tổng hợp số liệu nhu cầu kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội thuộc các xã, thị trấn theo công văn số 1052/STC-QLNS.

Các tin khác

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây